Plans d'autoprotecció en urbanitzacions no recepcionades

Què és un pla d'autoprotecció?

Un pla d'autoprotecció, anomenat a vegades pla d'emergència, és un conjunt d'accions a prendre per part de les persones afectades per una emergència per tal de fer-hi front. Aquestes accions es recullen en un document, que a partir d'una descripció de les zones i activitats, anàlisi sistemàtica dels riscos, les condicions de l'entorn, les comunicacions i els equipaments d'una urbanització proposa una sèrie de actuacions a prendre en front de cadascun d'ells.

La segona part del pla d'autoprotecció consisteix en la seva implantació. Implantar un pla d'autoprotecció vol dir informar les persones de com reconeixeran l'emergència, a qui han d'informar i com han de fer-hi front o evacuar, si fos necessari. La implantació es complementa amb un simulacre per comprovar que les accions proposades per fer front a la hipotètica emergència són efectives i, en tot cas, veure com es poden millorar.

Qui ha de disposar de pla d'autoprotecció?

Segons el Decret 82/2010 totes les urbanitzacions separades del nucli urbà i que es trobin a menys de 500 metres del bosc estan obligades a disposar d'un pla d'autoprotecció, que ha de contemplar, com a mínim, el risc d'incendi. Si ha perill d'inundacions o allaus o qualsevol altre risc també s'han de considerar.

En el cas d'urbanitzacions recepcionades, l'ajuntament corresponent és responsable de que es redacti i s'implanti un pla. En el cas d'urbanitzacions no recepcionades, la responsabilitat és de la comunitat de propietaris, que ha contractar a un professional competent per fer-ho.

Les urbanitzacions afectades pel Decret 82/2010 ho han de comunicar a protecció civil abans del dia 7 d'abril de 2011. La forma de comunicar-ho és a través d'internet, en la plataforma HERMES habilitada dintre la web del departament d'Interior. Per poder fer la comunicació cal que el titular disposi de signatura electrònica amb nivell de seguretat 4 CAdES-T.

Quin termini hi ha per disposar de pla d'autoprotecció?

Des del moment en que es comunica a Protecció Civil que la urbanització està afectada pel Decret 82/2010 es disposa d'un any per presentar un pla d'autoprotecció a través de la mateixa plataforma HERMES. Tot i que en el decret no queda ben clar, alguns tècnics de protecció civil interpreten, que el termini de dotze mesos des de la comunicació a protecció civil només aplicaria a noves urbanitzacions i que les urbanitzacions existents haurien de presentar el pla d'autoprotecció abans del 7 de gener de 2012.

Un cop entrat el pla d'autoprotecció a la plataforma, s'inicia un procés en el qual l'Ajuntament pot presentar al·legacions i la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC) les valora i emet un informe tècnic vinculant. Cal donar resposta a les al·legacions recollides en l'informe de la CPCC en un termini de quatre mesos i tornar a penjar el pla a la plataforma.

Cada cop que hi hagi un canvi en la urbanització caldrà actualitzar el pla o, en tot cas, cada quatre anys. Anualment caldrà fer un simulacre i lliurar els resultats del simulacre a Protecció Civil a través de la plataforma HERMES.

Qui pot redactar un pla d'autoprotecció?

El mateix Decret 82/2010 especifica quins professionals poden redactar plans d'autoprotecció. Bàsicament són tècnics que anteriorment a l'entrada en vigor del decret hagin redactat 3 plans d'autoprotecció o bé tècnics que hagin superat un curs de formació o un examen organitzat per Protecció Civil. Properament a la web del Departament d'Interior apareixerà un llistat de tècnics acreditats.

El tècnic us pot ajudar en tots els passos per al compliment del Decret 82/2010. En primer lloc us pot ajudar a obtenir el certificat CAdES-T de nivell 4 i registrar la urbanització a la plataforma HERMES. També us redactarà el pla d'autoprotecció en base a la documentació disponible i a la informació que obtingui de visitar la urbanització (plànols, inventari de mitjans contra incendis, equips que poden comportar emergència, com ara transformadors, etc.), tramitarà la seva inclusió en el registre HERMES, coordinarà la seva implantació i dirigirà els simulacres periòdics.

Conclusió

Aquest article és només un petit resum del contingut del Decret 82/2010 que pot afectar a les urbanitzacions. La conclusió és que totes les urbanitzacions de Catalunya afectades pel Decret (que són la majoria) durant els tres primer mesos de l'any 2011 hauran de fer el tràmit de registrar-se a Protecció Civil i, aquelles que encara no ho hagin fet, hauran de dotar-se d'un pla d'autoprotecció abans del 7 de gener de 2012.

Laura Castell Fuster

Contacte: LinkedIn - lcf@lauracastell.com - T. 93 438 60 69 - M. 687 934 204